top of page

TEKNIK

ClimateMachines™ aggregat är alla uppbyggda på samma sätt. Alltid med hög kvalitet, låga underhåll och flexibla leveranser kombinerat med bästa prestandan för det specifika projektet.

Aggregatens höga kvalitet möjliggör för vår tryckuppsättning över värmeväxlaren med tryckande tilluft och sugande frånluft. Därmed säkerställs högsta täthetsklass och 0% kontamination mellan från- och tilluft (verifierat av Statens Provningsanstalt). Täthetsklassen tillsammans med låga lufthastigheter över den unika värmeväxlaren bidrar till den höga prestandan med 90% temperaturverkningsgrad.

Tack vare den Indirekta Evaporativa kyltekniken tillsammans med hög temperaturverkningsgrad får vi en stor kyleffekt. Kylbehovet kan då kraftigt reduceras och i vissa fall kan behovet av fjärrkyla eller kylmaskin helt elimineras.

UNDERHÅLL
 • Få rörliga delar

 • Samtliga inspektionsluckor och dörrar med fönster

 • Kameror för övervakning av t ex spjäll och Indirekt Evaporativ kyla

IMG_5061ny.jpg
UPPBYGGNAD
MILJÖ & EKONOMI
 • Korsströms plattvärmeväxlare i 2 steg

  • Ger 90% temperaturverkningsgrad​

 • Tryckande tilluft, sugande frånluft

  • Verifierad 0% risk för överföring av frånluft till tilluft​

  • Tekniken kan med fördel kan installeras i miljöer såsom sjukhus, industrier, labb, kök, restauranger etc. utan risk för överföring av dofter, smitta m.m. 

 • Väggpaneler med off-shore kvalitet.

 • Fläktarnas placering minimerar eller reducerar helt behovet av ljuddämpning på TL & FL.

 • Bypass-spjäll på TL & FL, vilket bidrar till sänkta SFP-tal.

 • 90 % temperaturverkningsgrad 

  • Störst miljöpåverkan med kraftig sänkning av fastighetens energibehov​

  • Reducerat värmeeffektbehov

 • Indirekt Evaporativ Kyla

  • Garanterar en tilluftstemperatur efter VVX som sommartid aldrig överstiger 22 grader.

  • Kraftigt reducerat kyleffektbehov som i vissa fall kan ersätta kylmaskin eller fjärrkyla

  • Rörlig kostnad på ca 4 öre per kWh 

bottom of page