top of page

Region Jämtland/ Härjedalen

Östersunds sjukhus, infektionskliniken

ClimateMachines™ Modul 2000, dimensionerat flöde 2m³/s

Region Jämtland/Härjedalen valde en ventilationslösning från ClimateMachines™
 

Östersunds sjukhus har en yta på ca 60 000 kvm, 2500 anställda och ca 420
vårdplatser. År 2015 installerades en kylanläggning för att förbättra inomhusklimatet, men
fortfarande saknade många vårdavdelningar komfortkyla, däribland Infektionskliniken.


Den tidigare ventilationslösningen hade dålig återvinning och hade tjänat lokalerna
sedan mitten av 1980-talet och behövde bytas ut. Det fanns ingen redundans om ett fläkthaveri skulle inträffa, vid service för t.ex filterbyte krävdes en avstängning.

En standardlösning skulle inte ha åtgärdat dessa problem och heller inte påverkat vare sig energiförbrukningen och inomhusklimatet någonting.


Sommaren 2018 var en hård prövning för många, då temperaturen under långa perioder uppgick till +30–35 gr, så även i Östersund. Operationer var tvungna att ställas in då säkerheten inte kunde garanteras.
Det var så varmt att både patient- och arbetssäkerheten var i fara.
För infektionskliniken i synnerhet så innebar värmen en extra hård prövning för både
patienter och vårdpersonal, då avdelningen inte hade någon komfortkyla. 

"Jag hade varit i kontakt med Climate Machines tidigare och var nyfiken på deras teknik och kylfunktionen i synnerhet, så jag kontaktade dom igen"

 

-berättar Stefan Östlund underhållsansvarig av fastigheter i Region Jämtland.

Energibesparingen bidrar till att uppnå regionens energisparmål


Installationen driftsattes i oktober 2019. Anläggningen har sedan uppstart haft en temperaturåtervinning på ca 88 procent, vilket är betydligt bättre än tidigare och unikt i dessa sammanhang.
Vi ser att vi klarar oss ner till ca minus 5 gr med enbart värmeåtervinningen. Trots att utetemperaturen har varit nere mot minus 16 gr så har anläggningen har inte gått in i något avfrostningsläge, utan vid det tillfället var verkningsgraden hela 91 %.


Sommartid har vi stora kostnader för att producera kyla med våra kylmaskiner med den
indirekta evaporativa kyltekniken får vi den i stort sett gratis.
Även om anläggningen bara är på 2.5 m3/s så kommer den hjälpa till att uppnå våra
högt uppsatta besparingsmål som vi har på oss från våra beslutsfattare.
ClimateMachines skapade en ventilationslösning som bidrar till sänkt energiförbrukning
och är tryggare för oss. Vilket känns bra, avslutar Stefan Östlund med.

 

 

Aggregatet sänker driftskostnaden och ökar säkerheten.
Med ventilationsaggregat ClimateMachines™ skapades en anpassad lösning utifrån ett
standardaggregat Modul 2000.

 

 

• Kunden specificerade sina önskemål som sedan blev slutliga designen.
• Den nya anläggningen har 100 % redundans.
• Dubbla TL/FL fläktar som var och en kan ta hela flödet.
• Ökad luftkapacitet med 25 % , servicevänlig och med hög temperaturverkningsgrad.
• Anläggningen kommer sommartid att leverera en efterlängtad kyld tilluft till
infektionsklinikens lokaler.
• 0 % risk för kontamination mellan frånluft och tilluft.

ClimateMachines TM effektivitet ger tekniken en ledande position

# Tekniken bygger på en högeffektiv FTX växlare med 90 % temperaturverkningsgrad.

# Den indirekta evaporativa kylan produceras för 2–4 öre/kWh.

# Befuktning av frånluften sänker temperaturen på tilluften efter vvx till max 21 grader oavsett utomhustemperatur.

# Effektiv värmeåtervinning och kyleffekten, sänker effektbehovet, med lägre fasta avgifter som följd.

# Anläggningarna kan anpassas utifrån utrymmets förutsättningar, och inte tvärtom som annan teknik ofta kräver. Detta leder ofta till platsbesparing som i sin tur kan bidra till mer yta att hyra ut.

# Med undertryck på frånluften (sugande fläkt) och övertryck på tilluften (tryckande fläkt) är risken för kontaminering helt eliminerad. (Testad och godkänd av SP)

# Teknikens tryckuppsättning gör att det med fördel går att blanda flöden från t.ex. kök, bagerier,sjukhus, labb, industrier m.m. Vilket innebär att det går att slå samman 2 eller flera aggregat till 1 st.

# Låg ljudnivå mot schakt. Fläktarna sitter på ”utsidan” av växlaren vilket gör att den agerar som effektiv ljuddämpare. Det innebär att ytterligare ljuddämpning kan minimeras eller helt avskrivas.

bottom of page